Sureler

Adiyat Suresi

Adiyat Suresi’nin Tefsirli Türkçe Meali Adiyat Suresi’nin Türkçe Yazılışı Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel adiyati dabha 2- Fel muriyati kadha 3- Fel…