Medrese ve İlim

MEDRESE VE İLİM MİSYONU

• Medreseli olmak, köklü bir mirasa vâris olmanın, medrese misyonunu gerektiği şekilde kuşanmanın şuuruna taşımaktır.
• Medreseli olmak, ilim anlayışına, amel disiplinine ve ihlâs kıvamına ermenin gayretini taşımaktır.
• Medreseli olmak, ilim tahsil ederken Allah rızasını gözetmek, ilmini başkalarına üstün olmak için kullanmamaktır.
• Medreseli olmak, medreseyi ortaya çıkaran ruhu tanımak, geçmiş medreselerin müfredâtından haberdâr olarak gün geçtikçe medrese müfredâtına dâir fikir üretme gayretini taşımaktır.
• Medreseli olmak, okudukça okumak isteyen, ilme ve fikre doymak bilmeyen bir bünyeye sahip olabilmektir. 
• Medreseli olmak, âlet ilimlerinde boğulmamak, şer’î ilimleri tahsile vâsıta olan gramer-lügat bilgisini işleterek medreseliye yön veren ve yol gösteren ulemânın eserlerini okumaktır. 
• Medreseli olmak, dünyayı takip etmek, düşmanların oyunlarını sezebilmek ve gerektiği şekilde strateji geliştirerek düşmana göz açtırmama gözüpekliğine sahip olmaktır. 
• Medreseli olmak, Batı düşüncesine vâkıf olmak ve bu düşünceyi fikirde mahkûm edecek dört başı ma’mûr bir dünya görüşü oluşturma çabasını taşımaktır.
• Medreseli olmak, bedeni medresede fakat ruhu başka yerlerde olanların düştüğü gaflete düşmemektir.
• Medreseli olmak, selefinin hayalleri gibi hayal kurmak, eser vermek kaygısını taşımaktır.
• Medreseli olmak, Ehl-i Sünnet hassasiyetini taşımak, bid’at ehlinin halkı ifsâd faaliyetlerine karşı durabilmektir.
• Medreseli olmak, ânı ilgilendiren güncel konular hakkında meydanı sapkınlara bırakarak kabuğuna çekilmemek, tam tersine er yürekli bir şekilde meydan yerine dikilebilmektir.
• Medreseli olmak, ilmî faaliyetlerini yürütmek için yöneticilere yaranmayarak onların yanlışlarını açıkça söyleyebilmektir.
• Ve nihâyet medreseli olmak, ilmin şerefini çiğnetmemek, zâlime hakkı haykırabilmek ve gerektiğinde bu yolda can verebilme şuuruna mâlik olabilmektir.

Allah bu şuura her birimizi vakıf kılsın…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir